Close

October 23, 2016

شهر کوچک

شهر کوچک عنوان شهر مشاغل ستاره شهر است که با هدف آشنا کردن کودکان با مشاغل کوناگون و افزایش مهارتهای اجتماعی آنها شکل گرفته است . حدود ۵۰ فعالیت شغلی در شهر کوچک ایجاد می شود که کودکان بر اساس علاقه مندی خود یک یا چند شغل را در هر نوبت حضور انتخاب می کنند . از اهداف فرهنگی و اجتماعی شهر مشاغل می توان به ایجاد نشاط و شادابی برای کودکان ، انتقال مفاهیم اسلامی و ایرانی ، آموزش کودکان در حوزه اقتصادی و ارتقای سواد مالی، تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی در حوزه کسب و کار آموزش فنون ارتباطات و مشارکت پذیری اشاره کرد .